Opšti uslovi za sertifikaciju prodavnice i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®

Datum prihvatanja Opštih uslova: 4. februar 2020.

UVODNE ODREDBE

Član 1.
1.1. Opšti uslovi za sertifikaciju prodavnice i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: Opšti uslovi) uređuju usluge kompanije CENEJE, družba za trgovino in poslovno svetovanje, d.o.o., Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, matični br. 6699421000 (u nastavku teksta: CENEJE) u vezi sa postupkom sertifikacije, dodele i održavanja međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.

1.2. U nastavku se izraz „ponuđač” odnosi na kompaniju CENEJE d.o.o., a reč „naručilac” na klijente – internet prodavce/prodavnice koji su predali narudžbinu za sertifikaciju prodavnice, dodelu i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: oznaka poverenja CERTIFIED SHOP®). Izraz „veb-mesto ponuđača” odnosi se na veb-mesto https://www.certifiedshop.com.

1.3. U slučajevima koji nisu regulisani ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), Zakona o elektronskoj trgovini (ZET), Zakona o elektronskom potpisu (ZEP) i Zakona o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka (ZSOUZP) i ostalih relevantnih zakona.

Član 2.
2.1. Opšti uslovi su skup odredbi koje predstavljaju međusobna prava i obaveze naručioca i ponuđača kao ugovornih strana u zaključivanju i sprovođenju Ugovora za sertifikaciju prodavnice, dodelu i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: Ugovor) i obavezujući su i za ponuđača kao i za naručioca.

2.2. Ugovorni odnos između ponuđača i naručioca daje pravo naručiocu, pod uslovima iz ovih Opštih uslova, na sprovođenje postupka sertifikacije prodavnice, dodelu i održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® tokom trajanja ugovornog odnosa.

2.3. Odnos između ponuđača i naručioca regulisan je Ugovorom, Opštim uslovima, cenovnikom i primenjivim zakonima.

DEFINICIJE POJMOVA

Član 3.
3.1. U Opštim uslovima definicije navedene u nastavku imaju sledeće značenje, osim ako u tekstu nije drugačije navedeno:
 • Pod internet stranicom ponuđača podrazumeva se struktura svih internet stranica, podstranica i poddomena na adresi www.certifiedshop.com.
 • Podaci o naručiocu su podaci koje naručilac navodi u svrhe zaključivanja Ugovora, a uneseni su u prijavni obrazac „Pridružite se CERTIFIED SHOP® prodavcima” (u nastavku teksta: prijavni obrazac) i čuvaju se na poslužiteljima i u drugim bazama podataka kojima upravlja kompanija CENEJE.
 • Kontakt / osnovne informacije uključuju URL adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, matičnu državu, ime i prezime osobe za kontakt sa strane naručioca, naziv kompanije, sedište i godišnji prihod kompanije, a naručilac ih obavezno navodi u prijavnom obrascu za sertifikaciju internet prodavnice i dobijanje, i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.
 • Sertifikacija je postupak ocenjivanja internet prodavnice radi dobijanja i dodeljivanja međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.
 • Održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP® podrazumeva postupak kontinuiranog praćenja i proveravanja ispunjavanja uslovaa za zadržavanje i upotrebu međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.
 • Naručilac / mrežni prodavac je kupac odnosno privredni subjekat zainteresovan za sertifikaciju prodavnice, odnosno za dobijanje i održavanje međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.
 • Kupac je krajnji potrošač i klijent internet prodavca / naručioca.
 • Dostupni podaci / kôd za prikaz oznake CERTIFIED SHOP® su informacije koje omogućavaju naručiocu pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard i prikaz dodeljenog nivoa međunarodne oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.
 • CERTIFIED SHOP® je registrovani žig kompanije CENEJE d.o.o.
 • Nivoi oznake poverenja CERTIFIED SHOP® su: CERTIFIED SHOP® LITE i CERTIFIED SHOP® PREMIJUM.

OPŠTE ODREDBE

Član 4.
4.1. Opšti uslovi primenjuju se na svakog naručioca, odnosno ugovornu stranu. Opšti uslovi se primenjuju bez obzira na statutarno ili stvarno sedište naručioca i bez obzira na njegovu stvarnu sposobnost razumevanja jezika na kojem su sastavljeni ovi Opšti uslovi.

4.2. Opšti uslovi dopunjuju odredbe Ugovora između ponuđača i naručioca. Ugovor između ponuđača i naručioca smatra se zaključenim prihvatanjem i potvrđivanjem prijave, odnosno narudžbine od strane ponuđača.

4.3. Prava i obaveze utvrđene između ponuđača i naručioca prema sklopljenom Ugovoru i ovim Opštim uslovima primenjuju se bez ograničenja na sve pravne naslednike.

4.4. Pre predaje narudžbine naručilac mora da potvrdi da je upoznat i saglasan s Opštim uslovima. Predajom narudžbine naručilac na prijavnom obrascu takođe daje saglasnost za prikupljanje podataka i mišljenja o proizvodima koje su kupci kupili.

4.5. Predajom narudžbine naručilac na prijavnom obrascu potvrđuje da je upoznat i da se slaže s važećim cenovnikom, načinom plaćanja za postupak sertifikacije i održavanje, proizvodom (nivo oznake poverenja CERTIFIED SHOP®) i Opštim uslovima.

Član 5.
5.1. Naručilac izjavljuje da je ponuđaču dao prave i istinite podatke. Ako ponuđač utvrdi da informacije nisu istinite, može jednostrano da odustane od Ugovora i da prekine davanje usluge bez ikakvih posledica za ponuđača.

5.2. Naručilac je dužan da obezbedi da ponuđač ima njegovu ispravnu adresu e-pošte i regularnu poštansku adresu, preko kojih se odvija propisna korespondencija između ponuđača i naručioca. Naručilac je dužan da obavesti ponuđača o svim eventualnim izmenama. Ponuđač nije odgovoran za posledice koje bi mogle nastati zbog izostavljanja obaveze pružanja tačnih podataka od strane naručioca.

Član 6.
6.1. Ponuđač zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova. Datum stupanja na snagu izmenjenih Opštih uslova je datum kada ponuđač objavi nove uslove na svojim internet stranicama ili ih u pisanom obliku pošalje na adresu odnosno adresu e-pošte naručioca.

6.2. Za svaku narudžbinu važe uslovi poslovanja koji su objavljeni na internet stranici ponuđača u trenutku sklapanja Ugovora. Ovi uslovi poslovanja isključuju sve ostale uslove poslovanja, osim odredbi bilo kojeg pismenog ugovora koji se posebno zaključuje između naručioca i ponuđača na inicijativu naručioca ili ponuđača. Pre slanja prijavnog obrasca odabirom polja za potvrdu naručilac mora da potvrdi da je u celosti pročitao i razumeo Opšte uslove te da ih prihvata.

6.3. Ovi Opšti uslovi dostupni su na internet stranici ponuđača, a naručilac ih može preuzeti, sačuvati odnosno reprodukovati na svom elektronskom uređaju putem internet veze dostupne na internet stranici ponuđača.

OGRANIČENJE UPOTREBE

Član 7.
7.1. Oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® može se upotrebljavati samo u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova.

7.2. Uz postizanje prethodnog dogovora u pisanom obliku i plaćanje naručilac takođe može da stekne dodatno pravo upotrebe oznake poverenja „CERTIFIED SHOP®” na poslovnim i reklamnim materijalima koji su namenjeni za promociju naručioca.

7.3. Oznake poverenja CERTIFIED SHOP® nije dopušteno upotrebljavati na internet stranicama koje nisu u vlasništvu naručioca.

7.4. Naručiocu nije dopušteno da menja (u celosti ili delimično) oznake poverenja CERTIFIED SHOP®, odnosno da na bilo koji način utiče na njih. Oznake poverenja CERTIFIED SHOP® ne smeju da se upotrebljavaju na internet stranicama koje nisu u vlasništvu naručioca ili nisu uspešno završile postupak sertifikacije, niti se mogu pozajmljivati, davati u zakup ili najam, dodeljivati ili prenositi drugom korisniku ili ih upotrebljavati na način suprotan odredbama važećih Opštih uslova. Naručilac ne može i ne sme preneti ili ustupiti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa između naručioca i ponuđača trećim stranama. Svaki prenos ili ustupanje koji krše navedenu odredbu smatraju se ništavnim.

SERTIFIKACIJA

Član 8.
8.1. Naručilac ispunjava prijavni obrazac u koji unosi kontakt / osnovne podatke. Na internet stranici www.certifiedshop.com ili na prijavnom obrascu naručilac se može upoznati s Opštim uslovima, postupcima sertifikacije, funkcijama proizvoda (nivoi oznake LITE i PREMIJUM) i cenama.

8.2. Pre predaje narudžbine naručilac potvrđuje da je u potpunosti pročitao, razumeo i prihvatio Opšte uslove.

8.3. Nakon predaje narudžbine naručiocu se prikazuje stranica sa zahvalnicom. Putem elektronske pošte naručilac prima poruku e-pošte o uspešnom podnošenju prijave s obaveštenjem da će sledećih dana dobiti poruku s uputstvima za naredne korake.

8.4. Ponuđač vrši analizu usklađenosti internet prodavnice naručioca sa zakonima. Analiza usklađenosti sa zakonima između ostalog služi za utvrđivanje: postoje li odgovarajući mehanizmi za bezbedno poslovanje, sadržaj informacija koje se zahtevaju prema zakonu te jesu li ponuđene mogućnosti načina plaćanja i dostave u skladu s potrebama današnjeg potrošača. Pozitivna procena usklađenosti sa zakonima preduslov je za pokretanje postupka sertifikacije. Pre početka postupka sertifikacije ponuđač je obavezan da putem e-pošte dostavi naručiocu obaveštenje s potvrdom narudžbine, pri čemu se smatra da je Ugovor sklopljen, te račun za sprovođenje postupka sertifikacije i održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® za prvi mesec.

8.5. Naručilac je dužan da podmiri račun u roku koji je naveden na transakcijskom računu ponuđača. Plaćanje na vreme ključna je komponenta Ugovora. Ako naručilac ne izvrši uplatu u definisanom roku, smatraće se da je Ugovor raskinut u skladu sa zakonom, osim ako ponuđač ne obavesti naručioca o mogućnostima produženja roka za plaćanje.

Član 9.
9.1. Postupak sertifikacije i dobijanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® LITE (prvi nivo)
9.1.1. U sklopu postupka sertifikacije ponuđač vrši tehničku analizu i analizu tajnog kupca internet prodavnice naručioca.

9.1.2. Ponuđač u okviru tehničke analize proverava usklađenost s tehničkim standardima proveravanjem različitih parametara, kao što su: identifikacija vlasnika internet prodavnice, prisutnost pravnih akata, kvaliteta sadržaja itd. Rezultati tehničke analize utiču na konačnu ukupnu procenu internet prodavnice naručioca.

9.1.3. U okviru usluge analize tajnog kupca ponuđač proverava stvarni doživljaj „tajnog kupca”, koji beleži svoje zadovoljstvo postupkom kupovine u internet prodavnici naručioca. Pri analizi prvenstveno treba usmeriti pažnju na komunikaciju prodavca s kupcem. Pozitivna ocena tajnog kupca preduslov je za sticanje oznake poverenja, ali ne utiče na samu ocenu internet prodavnice. Ako su rezultati analize tajnog kupca negativni, ponuđač će naručiocu poslati izveštaj o rezultatima analize tajnog kupca i preporuke za poboljšanja. Ako zahtevi ponuđača ne budu ispunjeni u zadatom roku, postupak sertifikacije se neće smatrati uspešno završenim.

9.1.4. U slučaju neuspešne sertifikacije u skladu s Opštim uslovima (naručilac je dobio negativnu ocenu od tajnog kupca), naručilac može podneti zahtev za ponovnu sertifikaciju. O daljnjim koracima i uslovima u vezi sa mogućnostima ponovne sertifikacije ponuđač će naknadno obavestiti naručioca.

9.2. Uspešna sertifikacija
9.2.1. Nakon uspešno završenog postupka sertifikacije naručiocu se dodeljuje oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® LITE.

9.2.2. Ponuđač daje naručiocu podatke za pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard, koji u sebi sadrži JS skripte, odnosno skriptu za prikazivanje oznake poverenja s linkom ka internet stranici certifiedshop.com i skriptu za prikupljanje anketa od kupca po dovršetku kupovine (u nastavku teksta: skripta). Naručilac takođe prima poruku e-pošte s uputstvima za instaliranje skripte u svoju internet prodavnicu. Naručilac je obavezan da instalira skriptu u roku od 30 dana od prijema podataka za pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard. Pravilna instalacija skripte preduslov je za sprovođenje Ugovora.
Nakon instaliranja skripte, oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® LITE prikazuje se na internet prodavnici naručioca. Ako naručilac ne instalira skriptu u navedenom roku, primenjuju se i upotrebljavaju odredbe člana 16. ovih Opštih uslova. 9.2.3. Mrežni alat Shopper's Mind Intelligence Dashboard naručiocu stavlja na raspolaganje informacije o ispunjavanju uslova za sertifikaciju i postupku ocenjivanja internet prodavnice naručioca.

9.2.4. Internet prodavnica naručioca objavljuje se na internet stranici ponuđača www.certifiedshop.com pod naslovom „Spisak internet prodavnica”.

9.3. Nadogradnja na oznaku poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM (drugi nivo)
9.3.1. Kada naručilac, kojem je prethodno dodeljena oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® LITE, prikupi najmanje 50 ispunjenih anketa nakon kupovine (anketa stvarnih kupaca) i izvrši sve potrebne analize kako bi obezbedio pozitivnu ocenu, čime se obezbeđuje sigurna kupovina, automatski dobija oznaku poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM koja se prikazuje u internet prodavnici. Naručilac se ne može odreći automatskog dodeljivanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM kada se postignu uslovi za sticanje te oznake.

9.3.2. Dobijanjem oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM za internet prodavnicu na internet stranici certifiedshop.com prikazuje se dobijena konačna ukupna ocena internet prodavnice u rasponu od 6,0 do 10,0, koju je ponuđač odredio na osnovu dobijenih recenzija od kupaca, rezultata tehničke analize, rezultata analize tajnog kupca i ostalih kriterijuma.
9.3.3. Internet prodavnica predstavlja se na Facebook profilu ponuđača Shopper's Mind kao novi „premijum prodavac”. Ocene, recenzije (proverene, neproverene) i aktivni filtri ocena takođe se objavljuju na internet stranici Certifiedshop.com.

9.3.4. Naručilac je obvezan da plati troškove održavanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM od trenutka automatske dodele oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM u skladu i na način koji je utvrđen u zvaničnom cenovniku ponuđača i u skladu s ovim Opštim uslovima.

TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Član 10.
10.1. U slučaju neuspešnog postupka sertifikacije odnosno ponovljene sertifikacije u skladu s članom 9. ovih Opštih uslova smatra se da je raskinut ugovorni odnos za dodeljivanje i održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® između ponuđača i naručioca. Prekid ugovornog odnosa ne utiče na prava i obaveze ugovornih strana koje su ispunjene pre trenutka raskida ugovornog odnosa.

10.2. U slučaju uspešne sertifikacije ili ponovljene sertifikacije u skladu s članom 9. Opštih uslova smatra se da je ugovorni odnos za dodeljivanje i održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® između ponuđača i naručioca sklopljen na period od 1 (jedne) godine od dana kad naručilac primi obaveštenje o uspešnom postupku sertifikacije u skladu s ovim Opštim uslovima.

10.3. Tokom perioda iz prethodne stavke ovog člana ponuđač se obavezuje, u skladu s Opštim uslovima, da će pružiti naručiocu usluge održavanja dodeljenog nivoa oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.

10.4. Naručilac je obavezan da plati ponuđaču cenu usluge prema važećem cenovniku ponuđača za obezbrđivanje održavanja dodeljenog nivoa oznake poverenja CERTIFIED SHOP® u skladu s Opštim uslovima.

10.5. U slučaju nepodmirenih dospelih obaveza na strani naručioca ponuđač zadržava pravo da privremeno zaustavi prikazivanje dodeljene oznake poverenja (dok se ne podmire sve dospele obaveze naručioca).

10.6. Ugovorni odnos između naručioca i ponuđača automatski se produžava na period od godinu dana, pod uslovom da ni jedna od ugovornih strana u roku od 30 (trideset) dana pre raskida ugovornog odnosa ne odstupi od ugovora u pisanom obliku odnosno da ugovorni odnos prethodno ne prestane da važi u skladu s Opštim uslovima.

10.7. Nakon raskida ugovornog odnosa između naručioca i ponuđača u skladu s Opštim uslovima naručiocu se ukida pravo upotrebe dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP®. Nakon raskida ugovornog odnosa ponuđač će onemogućiti naručiocu upotrebu dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP® u svojoj internet prodavnici.

10.8. Naručilac je dužan da podmiri sve dospele račune. Ako naručiocu ističe ugovorni odnos sredinom meseca/tromesečija u skladu s Opštim uslovima, a već je podmirio račun za tekući period, oznaka poverenja dodeljena naručiocu deaktivira se tek na kraju tekućeg perioda.

ODRŽAVANJE OZNAKE POVERENJA

Član 11.
11.1. U okviru usluge održavanja dodeljenog nivoa oznake poverenja CERTIFIED SHOP® ponuđač prati, utvrđuje i proverava ispunjavanje uslova za zadržavanje stečenog nivoa oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.

11.2. Ponuđač po pravilu jednom godišnje vrši tehničku analizu i analizu tajnog kupca. Ponuđač može u bilo kojem trenutku da sprovede vanrednu analizu tajnog kupca u skladu s Opštim uslovima.

11.3. U okviru nivoa oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM konačna ukupna ocena internet prodavnice naručioca može se menjati na dnevnoj bazi na osnovu mišljenja kupaca.

11.4. Za vreme trajanja ugovornog odnosa naručilac je dužan da obezbedi ponuđaču nivo oznake poverenja koja mu pripada u odnosu na postizanje traženih kriterijuma u skladu s ovim Opštim uslovima.

11.5. Ponuđač u kontinuitetu prikuplja mišljenja kupaca o internet prodavnici naručioca. Naručilac se izričito slaže sa sprovođenjem anketa nakon kupovine u okviru ugovornog odnosa. Ponuđač takođe može da prikuplja podatke o nazivu i ceni kupljenih proizvoda na osnovu saglasnosti koju je naručilac dobio od kupaca u internet prodavnici naručioca.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 12.
12.1. Naručilac je dužan da obavesti ponuđača o izmeni podataka i kontaktnih podataka u roku od 15 (petnaest) dana od dana promene. Naručilac se obavezuje da će redovno ažurirati adresu e-pošte na takav način da ona uvek bude dostupna ponuđaču kao i pratiti obavljena obaveštenja na internet stranicama ponuđača.

12.2. Naručilac je isključivo odgovoran za:
 • upotrebu usluga ponuđača u skladu s važećim zakonima i ostalim propisima
 • razvoj i održavanje kao i sadržaj svoje internet prodavnice
 • primanje, obrađivanje i skladištenje narudžbina kupaca i upravljanje upitima ili pritužbama kupaca koje mogu nastati u vezi s tim postupcima.

12.3. Naručilac se obavezuje da će, u meri u kojoj mu je dopušteno, adekvatno zaštititi svoje korisničko ime i lozinku za pristup internet alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard od neovlašćene upotrebe. Ni u kojem slučaju ponuđač neće biti odgovoran za posledice neovlašćene upotrebe ili zloupotrebe korisničkog imena ili lozinke naručioca.

12.4. Naručilac je dužan da upotrebljava usluge ponuđača u skladu s važećim propisima i primenjivim Opštim uslovima.

12.5. Ako naručilac svojim delovanjem nanese štetu ponuđaču, ponuđač ima pravo da traži od naručioca naknadu za nastale troškove i štetu. Uz to ponuđač ima pravo da jednostrano odstupi od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave.

PRAVILA ZA UPOTREBU OZNAKE POVERENJA

Član 13.
13.1. Pravo na upotrebu oznake poverenja CERTIFIED SHOP® u skladu s Ugovorom i Opštim uslovima, pod uslovom da naručilac ispunjava uslove za postizanje nivoa oznake poverenja, uključuje sledeće:
 • upotrebu na svim (pod)stranicama internet prodavnice naručioca
 • upotrebu na svim internim promotivnim kanalima (bilten koji se šalje e-poštom, štampe) naručioca
 • upotrebu u neplaćenim promotivnim objavama na mrežnim kanalima naručioca (Facebook, Twitter, Instagram)
 • upotrebu u materijalima za oglašavanje naručioca na portalima za upoređivanje cena ceneje.si, jeftinije.hr i idealno.rs
 • upotrebu u oglašavanju naručioca u radijskim oglasima i ostalim oblicima zvučnih zapisa.

13.2. Uz plaćanje je moguće dobiti i veći opseg prava na upotrebu oznake poverenja CERTIFIED SHOP®, što uključuje upotrebu oznake po dogovoru (na primer, u štampanim ili TV oglasima, u plaćenom oglašavanju, u štampanim medijima i slično). Cena se utvrđuje posebnim pisanim ugovorom između naručioca i ponuđača, u zavisnosti od željenog opsega upotrebe.

POVERLJIVOST

Član 14.
Ponuđač i naručilac obvezuju se da će sve podatke s kojima dođu u dodir tokom poslovne saradnje čuvati kao poslovnu tajnu. To uključuje celokupnu komunikaciju putem e-pošte i telefona.

CENOVNIK I USLOVI PLAĆANJA

Član 15.
15.1. Sastavni deo ovih Opštih uslova je cenovnik usluga ponuđača, koji je objavljen na internet stranici Certifiedshop.com. Prihvatanjem Opštih uslova naručilac potvrđuje da je upoznat sa cenovnikom.

TROŠKOVI SERTIFIKACIJE: 3.500 RSD
ODRŽAVANJE OZNAKE POVERENJA LITE ZA 1 MESEC za sve internet prodavce: 600 RSD
ODRŽAVANJE OZNAKE POVERENJA LITE ZA 3 MESECA za sve internet prodavce: 1800 RSD
ODRŽAVANJE OZNAKE POVERENJA PREMIJUM ZA 3 MESECA za sve internet prodavce:
 • 3.000 RSD za kompanije s do 1,2 MIO RSD godišnjih prihoda
 • 4.500 RSD za kompanije s do do 2,5 MIO RSD godišnjih prihoda
 • 9.000 za kompanije s više nad 2,5 MIO RSD godišnjih prihoda

15.2. Sve cene u cenovniku i na internet stranici izražene su u dinarima (RSD). Ako nije drugačije navedeno, cene ne uključuju porez na dodanu vrednost (PDV). Ponuđač će naručiocu izdati račun s uključenom ili isključenom primenjivom stopom PDV-a.

15.3. Cenovnik se može promeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, a izmene ne utiču na fakturisane usluge. Datum objave novog cenovnika na internet stranici smatra se datumom izmene cenovnika.

15.4. Ponuđač izdaje naručiocu račun za usluge održavanja oznake poverenja na početku novog obračunskog perioda. Troškovi održavanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® LITE plaćaju se mesečno za prvi mesec održavanja, zatim kvartalno (za tri meseca unapred), dok se troškovi održavanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® PREMIJUM plaćaju kvartalno (za tri meseca unapred). U slučaju da se unapred plati pun iznos za godinu dana upotrebe naručene usluge, ponuđač izdaje samo jedan račun.

15.5. U slučaju promene nivoa oznake poverenja internet prodavnice tokom meseca, naručiocu se odmah počinje naplaćivati nova cena usluge u skladu s dodeljenim nivoom oznake poverenja, pri čemu se naručiocu obračunava i uzima u obzir ostatak već plaćenog perioda za prethodno dodeljenu oznaku poverenja CERTIFIED SHOP® LITE.

15.6. U slučaju nepodmirenih dospelih obveza na strani naručioca ponuđač zadržava pravo da privremeno zaustavi prikazivanje dodeljenog nivoa oznake poverenja (dok se ne podmire sve dospele obaveze naručioca) odnosno delovati u skladu s odredbom iz člana 16. Opštih uslova.

ZLOUPOTREBA, UKIDANJE PRAVA I PRESTANAK UPOTREBE OZNAKE

Član 16.
16.1. Ponuđač ne može garantovati naručiocu da će postupak sertifikacije uspešno završiti u skladu s Opštim uslovima te da će dobiti oznaku poverenja CERTIFIED SHOP® LITE.

16.2. Ponuđač konstantno nadzire sistem ispitivanja zadovoljstva kupaca. Ako utvrdi da je došlo do zloupotrebe anketa, može o tome da obavesti ili na to da upozori naručioca. Ako naručilac ne odgovori ili ponuđač utvrdi da je reč o ozbiljnom kršenju, ponuđač može jednostrano odustati od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave u skladu s Opštim uslovima, pri čemu se naručiocu odmah oduzima dodeljena oznaka poverenja. Ozbiljnim kršenjem smatraju se pokušaji zloupotrebe definisani u članu 17. Opštih uslova.

16.3. Ako naručilac prekrši neku od odredbi Opštih uslova, kao i u slučajevima kada ponuđač u bilo kom trenutku tokom trajanja ugovornog odnosa s naručiocem utvrdi da:
 • ocena analize tajnog kupca više nije pozitivna (u okviru redovne ili vanredne analize tajnog kupca)
 • je ocena usklađenosti sa zakonima negativna
 • se naručilac samostalno mešao u instalaciju skripte na način da ne obezbeđuje predviđene funkcije odnosno
 • da su nastupile ostale okolnosti na strani naručioca koje znatno utiču na sprovođenje ovog Ugovora ili štete ugledu ponuđača, odnosno oznake poverenja ili se protive načelima savesti, poštenja i dobre poslovne prakse,

ponuđač pismenim putem upozorava naručioca o nastalim okolnostima i poziva ga da najkasnije u roku od 30 dana otkloni kršenja, odnosno obezbedi uslove za sprovođenje Ugovora.

16.4. Ako, uprkos pozivu i u navedenom roku iz prethodnog stava, naručilac ne otkloni kršenje ili ne obezbedi uslove za sprovođenje Ugovora, ponuđač naručiocu najpre ograničava prava prema Ugovoru na način da mu onemogući prikazivanje dodeljene oznake poverenja CERTIFICED SHOP u internet prodavnici naručioca do otklanjanja kršenja, odnosno obezbeđivanja uslova za sprovođenje Ugovora ili najviše 30 dana od isteka perioda iz prethodnog stava ovog člana.

16.5. Ako nakon isteka roka iz prethodnog stava (nakon poziva i nakon isteka roka ograničenja prava prema Ugovoru) naručilac ne otkloni povredu ili ne obezbedi uslove za sprovođenje Ugovora, ponuđač može jednostrano odustati od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave u skladu s Opštim uslovima, pri čemu se naručiocu na dan pismenog raskida takođe ukida pravo na upotrebu dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP®. Po isteku ugovornog odnosa (teorija emitovanja) ponuđač onemogućava naručiocu korišćenje dodeljenom oznakom poverenja CERTIFIED SHOP® u internet prodavnici naručioca, a naručilac je obavezan da odmah prekine svaku upotrebu oznake i da izbriše sve podatke koji se odnose na upotrebu oznake iz javne komunikacije s kupcima.

16.6. Ponuđač postupa na način opisan u članovima 16.3., 16.4., 16.5. čak i ako naručilac ne plati dospeli račun za održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® nakon dve opomene. Po isteku ugovornog odnosa ponuđač naručiocu onemogućava upotrebu dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP® na internet stranici, a naručilac je obavezan odmah da prekine svaku upotrebu oznake i da izbriše sve podatke koji se odnose na njenu upotrebu iz javne komunikacije s klijentima.

16.7. Ako naručilac u roku od 3 meseca nakon raskida Ugovora sa strane ponuđača dokaže da je otklonio kršenja ili obezbedio uslove za sprovođenje Ugovora, ponuđač može da zaključi novi Ugovor s naručiocem bez ponovne sertifikacije internet prodavnice naručioca.

16.8. Po isteku ugovornog odnosa između naručioca i ponuđača (teorija emitovanja) ponuđač onemogućava naručiocu upotrebu dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP® u internet prodavnici naručioca, a naručilac je dužan da odmah prekine svaku upotrebu oznake i da izbriše sve podatke koji se odnose na njenu upotrebu iz javne komunikacije s klijentima.

16.9. Ugovorne strane saglasne su da se nakon raskida ugovornog odnosa između naručioca i ponuđača, bez obzira na razlog raskida, na internet stranici ponuđača, odnosno na stranici certifiedshop.com prestane prikazivanje oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® uz internet prodavnicu naručioca, a umesto oznake pojavljuje se oznaka koja označava raskid ugovornog odnosa. Isto tako, na internet stranici ponuđača zadržavaju se sva prikupljena mišljenja u vezi s internet prodavnicom naručioca.

Član 17.
17.1 Svaki pokušaj zloupotrebe odnosno sama zloupotreba oznake poverenja CERTIFIED SHOP® zabranjena je i rezultira trenutnim jednostranim pismenim raskidom ugovora od strane ponuđača bez prethodne najave u skladu s Opštim uslovima i trenutni raskid prava upotrebe dodeljene oznake poverenja CERTIFIED SHOP®.

17.2. U slučaju odustajanja od ugovora iz prethodnog stava ovog člana ponuđač ima pravo na naknadu i ugovornu kaznu u visini od 20 (dvadeset) kvartalnih troškova za održavanje oznake poverenja. Ako šteta prelazi vrednost ugovorne kazne, naručilac je dužan da nadoknadi ponuđaču celokupan iznos nastale štete.
U slučaju bilo kakve neovlašćene upotrebe ili zloupotrebe oznake poverenja CERTIFIED SHOP® ponuđač će protiv odgovornog prekršioca odmah pokrenuti kazneni progon.

17.3. Kao zloupotreba dodeljene oznake poverenja smatraju se prvenstveno, ali se ne ograničavaju na, sledeći postupci:
 • neovlašćena upotreba oznake poverenja nakon isteka ugovora ili u slučaju da nije dodeljena sertifikaciona oznaka
 • ako naručilac ne koristi usluge ponuđača u skladu s važećim zakonima, propisima, Opštim uslovima i Ugovorom
 • ako upotreba oznake krši autorska prava, prava koja proizlaze iz robnih ili uslužnih žigova, patente, vlasnička ili ostala prava ponuđača odnosno treće strane ili važeće propise
 • ako dođe do namerne zloupotrebe anketnog sistema – npr. ankete ne ispunjavaju stvarni kupci
 • ako dođe do namenske zloupotrebe mrežnog alata Shopper's Mind Intelligence Dashboard.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 18.
18.1. Pravila zaštite privatnosti i čuvanja ličnih podataka opisana su u Pravilima o privatnosti.

ODGOVORNOST

Član 19.
19.1. Ponuđač ne prihvata odgovornost naručioca za odaziv trećih strana, odnosno kupaca u vezi s oznakom poverenja. Isto se odnosi na odštetne zahteve kupaca naručioca jer proizvod po kvalitetu ili na drugi način nije ispunio njihova očekivanja.

19.2. Ponuđač ne prihvata odgovornost naručioca za proizvod ili uslugu, odnosno odgovornost za materijalnu štetu ili drugu štetu nastalu u vezi s upotrebom proizvoda ili usluge.

19.3. Ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost prema trećim osobama ili naručiocu za bilo kakvu štetu nanesenu naručiocu zbog mišljenja o internet prodavnici naručioca ili proizvodima u internet prodavnici naručioca.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.
20.1. U slučaju naručioca kojem je dodeljena oznaka poverenja u skladu s prethodno važećim Opštim uslovima za sertifikaciju i održavanja sertifikacione oznake CERTIFIED SHOP®, oznaka poverenja automatski se menjaju na nivou oznake CERTIFIED SHOP® PREMIJUM u skladu s ovim Opštim uslovima.

20.2. Naručiocima koji u trenutku stupanja na snagu ovih Opštih uslova prolaze postupak sertifikacije ponuđač može dodeliti nivo oznake poverenja CERTIFIED SHOP® LITE u skladu s ovim Opštim uslovima.

Član 21.
21.1. Oznaka „CERTIFIED SHOP®” kao i sva povezana dokumentacija ili podaci s tim u vezi isključivo su vlasništvo ponuđača. Ponuđač ima sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na žigove ili bilo koji drugi deo, program, uslugu ili proizvod.

21.2. Prava u vezi s programskom opremom, patentima, autorskim pravima, zaštitnim znakovima, sakrivenim delovima, pravom na dizajn, pravom na oblikovanje, poslovne tajne i vlasnička prava jesu i ostaju u vlasništvu ponuđača, bilo da su konkretno priznata ili odobrena u skladu sa zakonima države u kojoj se oznaka dodeljuje.

Član 22.
22.1. Oznaka „CERTIFIED SHOP®” sadrži poverljive i vlasničke podatke koje je razvio ponuđač.

22.2. Naručilac je obavezan da zaštiti poverljivost dobijenih informacija uz jednak nivo brige koju primenjuje za zaštitu sopstvenih poverljivih i vlasničkih podataka, odnosno barem uz razuman nivo brige. Naručilac neće ukloniti ili izmeniti bilo kakve naznake da se radi o vlasničkim ili poverljivim podacima kojima je oznaka označena.

Član 23.
23.1. Ponuđač i naručilac se obavezuju da će sve eventualne sporove pokušati da reše sporazumno.

23.2. Za sve sporove koji se ne mogu rešiti sporazumno stvarno nadležan sud se nalazi u Beogradu.

23.3. Ponuđač i naručilac saglasni su da će se za ocenjivanje svih odredbi Ugovora i ovih Opštih uslova primenjivati pravo Republike Srbije.

23.4. Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova prestaće da se primenjuju Opšti uslovi za sertifikaciju i održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® (uključujući sve promene) od 4. septembra 2017.