Opći uvjeti za certificiranje trgovine i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®

Datum prihvaćanja Općih uvjeta: 4. veljače 2020.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
1.1. Opći uvjeti za certificiranje trgovine i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: Opći uvjeti) uređuju usluge tvrtke Shopper's Mind Hrvatska sMind d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, matični br. 4343204 (u nastavku teksta: sMind) u vezi s postupkom certificiranja, dodjele i održavanja međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.

1.2. U nastavku se izraz „ponuđač” odnosi na tvrtku sMind d.o.o., a riječ „naručitelj” na klijente – internetske trgovce/trgovine koji su predali narudžbu za certifikaciju trgovine, dodjelu i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP®). Izraz „web-mjesto ponuđača” odnosi se na web-mjesto https://www.certifiedshop.com.

1.3. U slučajevima koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (ZOO), Zakona o elektroničkoj trgovini (ZET), Zakona o elektroničkom potpisu (ZEP) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (ZPOUZP) i ostalih relevantnih zakona.

Članak 2.
2.1. Opći uvjeti su skup odredbi koje predstavljaju međusobna prava i obveze naručitelja i ponuđača kao ugovornih strana u zaključivanju i provedbi Ugovora za certifikaciju trgovine, dodjelu i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® (u nastavku teksta: Ugovor) i obvezujući su i za ponuđača kao i za naručitelja.

2.2. Ugovorni odnos između ponuđača i naručitelja daje pravo naručitelju, pod uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na provođenje postupka certifikacije trgovine, dodjelu i održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® tijekom trajanja ugovornog odnosa.

2.3. Odnos između ponuđača i naručitelja reguliran je Ugovorom, Općim uvjetima, cjenikom i primjenjivim zakonima.

DEFINICIJE POJMOVA

Članak 3.
3.1. U Općim uvjetima definicije navedene u nastavku imaju sljedeće značenje, osim ako u tekstu nije drugačije navedeno:
 • Pod internetskom stranicom ponuđača podrazumijeva se struktura svih internetskih stranica, podstranica i poddomena na adresi www.certifiedshop.com.
 • Podaci o naručitelju su podaci koje naručitelj navodi u svrhu zaključivanja Ugovora, a uneseni su u prijavni obrazac „Pridružite se CERTIFIED SHOP® trgovcima” (u nastavku teksta: prijavni obrazac) i pohranjuju se na poslužiteljima i u drugim bazama podataka kojima upravlja tvrtka sMind.
 • Kontakt / osnovne informacije uključuju URL adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, matičnu državu, ime i prezime osobe za kontakt sa strane naručitelja, naziv tvrtke, sjedište i godišnji prihod tvrtke, a naručitelj ih obavezno navodi u prijavnom obrascu za certificiranje internetske trgovine i dobivanje i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.
 • Certifikacija je postupak ocjenjivanja internetske trgovine radi dobivanja i dodjeljivanja međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.
 • Održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® podrazumijeva postupak kontinuiranog praćenja i provjeravanja ispunjavanja uvjeta za zadržavanje i upotrebu međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.
 • Naručitelj / mrežni trgovac je kupac odnosno gospodarski subjekt zainteresiran za certifikaciju trgovine odnosno za dobivanje i održavanje međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.
 • Kupac je krajnji potrošač i klijent internetskog trgovca / naručitelja.
 • Dostupni podaci / kôd za prikaz oznake CERTIFIED SHOP® su informacije koje omogućuju naručitelju pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard i prikaz dodijeljene razine međunarodne oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.
 • CERTIFIED SHOP® je registrirani žig tvrtke sMind d.o.o.
 • Razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® su: CERTIFIED SHOP® LITE i CERTIFIED SHOP® PREMIUM.

OPĆE ODREDBE

Članak 4.
4.1. Opći uvjeti primjenjuju se na svakog naručitelja odnosno ugovornu stranu. Opći se uvjeti primjenjuju bez obzira na statutarno ili stvarno sjedište naručitelja i bez obzira na njegovu stvarnu sposobnost razumijevanja jezika na kojem su sastavljeni ovi Opći uvjeti.

4.2. Opći uvjeti dopunjuju odredbe Ugovora između ponuđača i naručitelja. Ugovor između ponuđača i naručitelja smatra se zaključenim prihvaćanjem i potvrđivanjem prijave odnosno narudžbe od strane ponuđača.

4.3. Prava i obveze utvrđene između ponuđača i naručitelja prema sklopljenom Ugovoru i ovim Općim uvjetima primjenjuju se bez ograničenja na sve pravne nasljednike.

4.4. Prije predaje narudžbe naručitelj mora potvrditi da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Predajom narudžbe naručitelj na prijavnom obrascu također daje suglasnost za prikupljanje podataka i mišljenja o proizvodima koje su kupci kupili.

4.5. Predajom narudžbe naručitelj na prijavnom obrascu potvrđuje da je upoznat i da se slaže s važećim cjenikom, načinom plaćanja za postupak certificiranja i održavanje, proizvodom (razina oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®) i Općim uvjetima.

Članak 5.
5.1. Naručitelj izjavljuje da je ponuđaču dao prave i istinite podatke. Ako ponuđač utvrdi da informacije nisu istinite, može jednostrano odustati od Ugovora i prekinuti davanje usluge bez ikakvih posljedica za ponuđača.

5.2. Naručitelj je dužan osigurati da ponuđač ima njegovu valjanu adresu e-pošte i regularnu poštansku adresu, preko kojih se odvija propisna korespondencija između ponuđača i naručitelja. Naručitelj je dužan obavijestiti ponuđača o svim eventualnim izmjenama. Ponuđač nije odgovoran za posljedice koje bi mogle nastati zbog izostavljanja obveze pružanja točnih podataka od strane naručitelja.

Članak 6.
6.1. Ponuđač zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Datum stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta je datum kada ponuđač objavi nove uvjete na svojim internetskim stranicama ili ih u pismenom obliku pošalje na adresu odnosno adresu e-pošte naručitelja.

6.2. Za svaku narudžbu vrijede uvjeti poslovanja koji su objavljeni na internetskoj stranici ponuđača u trenutku sklapanja Ugovora. Ovi uvjeti poslovanja isključuju sve ostale uvjete poslovanja, osim odredbi bilo kojeg pismenog ugovora koji se posebno zaključuje između naručitelja i ponuđača na inicijativu naručitelja ili ponuđača. Prije slanja prijavnog obrasca odabirom polja za potvrdu naručitelj mora potvrditi da je u cijelosti pročitao i razumio Opće uvjete te da ih prihvaća.

6.3. Ovi Opći uvjeti dostupni su na internetskoj stranici ponuđača, a naručitelj ih može preuzeti, spremiti odnosno reproducirati na svojem elektroničkom uređaju putem internetske veze dostupne na internetskoj stranici ponuđača.

OGRANIČENJE UPOTREBE

Članak 7.
7.1. Oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP® može se upotrebljavati samo u skladu s uvjetima ovih Općih uvjeta.

7.2. Uz postizanje prethodnog dogovora u pisanom obliku i plaćanje naručitelj također može steći dodatno pravo upotrebe oznake povjerenja „CERTIFIED SHOP®” na poslovnim i reklamnim materijalima koji su namijenjeni za promidžbu naručitelja.

7.3. Oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® nije dopušteno upotrebljavati na internetskim stranicama koje nisu u vlasništvu naručitelja.

7.4. Naručitelju nije dopušteno mijenjati (u cijelosti ili djelomično) oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® odnosno na bilo koji način utjecati na njih. Oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® ne smiju se upotrebljavati na internetskim stranicama koje nisu u vlasništvu naručitelja ili nisu uspješno završile postupak certifikacije, niti se mogu posuđivati, davati u zakup ili najam, dodjeljivati ili prenositi drugom korisniku ili ih upotrebljavati na način suprotan odredbama važećih Općih uvjeta. Naručitelj ne može i ne smije prenijeti ili ustupiti prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa između naručitelja i ponuđača trećim stranama. Svaki prijenos ili ustupanje koji krši navedenu odredbu smatra se ništavnim.

CERTIFICIRANJE

Članak 8.
8.1. Naručitelj ispunjava prijavni obrazac u koji unosi kontakt / osnovne podatke. Na internetskoj stranici www.certifiedshop.com ili na prijavnom obrascu naručitelj se može upoznati s Općim uvjetima, postupcima certificiranja, značajkama proizvoda (razine oznake LITE i PREMIUM) i cijenama.

8.2. Prije predaje narudžbe naručitelj potvrđuje da je u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete.

8.3. Nakon predaje narudžbe naručitelju se prikazuje stranica sa zahvalom. Putem elektronske pošte naručitelj prima poruku e-pošte o uspješnom podnošenju prijave s obavijesti da će sljedećih dana dobiti poruku s uputama za daljnje korake.

8.4. Ponuđač vrši analizu usklađenost internetske trgovine naručitelja sa zakonima. Analiza usklađenosti sa zakonima između ostalog služi za utvrđivanje: postoje li odgovarajući mehanizmi za sigurno poslovanje, sadržaj informacija koje se zahtijevaju prema zakonu te jesu li ponuđene mogućnosti načina plaćanja i dostave u skladu s potrebama današnjeg potrošača. Pozitivna procjena usklađenosti sa zakonima preduvjet je za pokretanje postupka certificiranja. Prije početka postupka certificiranja ponuđač je obavezan putem e-pošte dostaviti naručitelju obavijest s potvrdom narudžbe, pri čemu se smatra da je Ugovor sklopljen, te račun za provođenje postupka certifikacije i održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® za prvi mjesec.

8.5. Naručitelj je dužan podmiriti račun u roku koji je naveden na transakcijskom računu ponuđača. Plaćanje na vrijeme ključna je komponenta Ugovora. Ako naručitelj ne izvrši uplatu u definiranom roku, smatrat će se da je Ugovor raskinut u skladu sa zakonom, osim ako ponuđač ne obavijesti naručitelja o mogućnosti produljenja roka za plaćanje.

Članak 9.
9.1. Postupak certificiranja i dobivanja oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE (prva razina)
9.1.1. U sklopu postupka certificiranja ponuđač vrši tehničku analizu i analizu tajnog kupca internetske trgovine naručitelja.

9.1.2. Ponuđač u okviru tehničke analize provjerava sukladnost s tehničkim standardima provjeravanjem različitih parametara, kao što su: identifikacija vlasnika internetske trgovine, prisutnost pravnih akata, kvaliteta sadržaja itd. Rezultati tehničke analize utječu na konačnu ukupnu procjenu internetske trgovine naručitelja.

9.1.3. U okviru usluge analize tajnog kupca ponuđač provjerava stvarni doživljaj „tajnog kupca”, koji bilježi svoje zadovoljstvo postupkom kupnje u internetskoj trgovini naručitelja. Pri analizi se prvenstveno treba usredotočiti na komunikaciju trgovca s kupcem. Pozitivna ocjena tajnog kupca preduvjet je za stjecanje oznake povjerenja, ali ne utječe na samu ocjenu internetske trgovine. Ako su rezultati analize tajnog kupca negativni, ponuđač će naručitelju poslati izvješće o rezultatima analize tajnog kupca i preporuke za poboljšanja. Ako zahtjevi ponuđača ne budu ispunjeni u zadanom roku, postupak certificiranje se neće smatrati uspješno završenim.

9.1.4. U slučaju neuspješne certifikacije u skladu s Općim uvjetima (naručitelj je dobio negativnu ocjenu od tajnog kupca), naručitelj može podnijeti zahtjev za ponovno certificiranje. O daljnjim koracima i uvjetima u vezi s mogućnošću ponovnog certificiranja ponuđač će naknadno obavijestiti naručitelja.

9.2. Uspješno certificiranje
9.2.1. Nakon uspješno završenog postupka certificiranja naručitelju se dodjeljuje oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE.

9.2.2. Ponuđač daje naručitelju podatke za pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard, koji u sebi sadrži JS skripte, odnosno skriptu za prikazivanje oznake povjerenja s poveznicom na internetsku stranicu certifiedshop.com i skriptu za prikupljanje anketa od kupca po dovršetku kupnje (u nastavku teksta: skripta). Naručitelj također prima poruku e-pošte s uputama za instaliranje skripte u svoju internetsku trgovinu. Naručitelj je obavezan instalirati skriptu u roku od 30 dana od prijema podataka za pristup mrežnom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard. Pravilna instalacija skripte preduvjet je za provedbu Ugovora.
Nakon instaliranja skripte, oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE prikazuje se na internetskoj trgovini naručitelja. Ako naručitelj ne instalira skriptu u navedenom roku, primjenjuju se i upotrebljavaju odredbe članka 16. ovih Općih uvjeta. 9.2.3. Mrežni alat Shopper's Mind Intelligence Dashboard naručitelju stavlja na raspolaganje informacije o ispunjavanju uvjeta za certificiranje i postupku ocjenjivanja internetske trgovine naručitelja.

9.2.4. Internetska trgovina naručitelja objavljuje se na internetskoj stranici ponuđača www.certifiedshop.com pod naslovom „Popis internetskih trgovina”.

9.3. Nadogradnja na oznaku povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM (druga razina)
9.3.1. Kad naručitelj, kojemu je prethodno dodijeljena oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE, prikupi najmanje 50 ispunjenih anketa nakon kupnje (anketa stvarnih kupaca) i izvrši sve potrebne analize kako bi osigurao pozitivnu ocjenu, čime se osigurava sigurna kupnja, automatski dobiva oznaku povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM koja se prikazuje u internetskoj trgovini. Naručitelj se ne može odreći automatskog dodjeljivanja oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM kad se postignu uvjeti za stjecanje te oznake.

9.3.2. Dobivanjem oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM za internetsku trgovinu na internetskoj stranici certifiedshop.com prikazuje se dobivena konačna ukupna ocjena internetske trgovine u rasponu od 6,0 do 10,0, koju je ponuđač odredio na temelju dobivenih recenzija od kupaca, rezultata tehničke analize, rezultata analize tajnog kupca i ostalih kriterija.
9.3.3. Internetska trgovina predstavlja se na Facebook profilu ponuđača Shopper's Mind kao novi „premium trgovac”. Ocjene, recenzije (provjerene, neprovjerene) i aktivni filtri ocjena također se objavljuju na internetskoj stranici Certifiedshop.com.

9.3.4. Naručitelj je obvezan platiti troškove održavanja oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM od trenutka automatske dodjele oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM u skladu i na način koji je utvrđen u valjanom cjeniku ponuđača i u skladu s ovim Općim uvjetima.

TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 10.
10.1. U slučaju neuspješnog postupka certificiranja odnosno ponovnog certificiranja u skladu s člankom 9. ovih Općih uvjeta smatra se da je raskinut ugovorni odnos za dodjeljivanje i održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® između ponuđača i naručitelja. Prekid ugovornog odnosa ne utječe na prava i obveze ugovornih strana koje su ispunjene prije trenutka raskida ugovornog odnosa.

10.2. U slučaju uspješnog certificiranja ili ponovnog certificiranja u skladu s člankom 9. Općih uvjeta smatra se da je ugovorni odnos za dodjeljivanje i održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® između ponuđača i naručitelja sklopljen na razdoblje od 1 (jedne) godine od dana kad naručitelj primi obavijest o uspješnom postupku certificiranja u skladu s ovim Općim uvjetima.

10.3. Tijekom razdoblja iz prethodnog stavka ovog članka ponuđač se obvezuje, u skladu s Općim uvjetima, pružiti naručitelju usluge održavanja dodijeljene razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.

10.4. Naručitelj je obvezan platiti ponuđaču cijenu usluge prema važećem cjeniku ponuđača za osiguravanje održavanja dodijeljene razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® u skladu s Općim uvjetima.

10.5. U slučaju nepodmirenih dospjelih obveza na strani naručitelja ponuđač zadržava pravo privremeno zaustaviti prikazivanje dodijeljene oznake povjerenja (dok se ne podmire sve dospjele obveze naručitelja).

10.6. Ugovorni odnos između naručitelja i ponuđača automatski se produljuje na razdoblje od godine dana, pod uvjetom da niti jedna od ugovornih strana u roku od 30 (trideset) dana prije raskida ugovornog odnosa ne odstupi od ugovora u pisanom obliku odnosno da ugovorni odnos prethodno ne prestane važiti u skladu s Općim uvjetima.

10.7. Nakon raskida ugovornog odnosa između naručitelja i ponuđača u skladu s Općim uvjetima naručitelju se ukida pravo upotrebe dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®. Nakon raskida ugovornog odnosa ponuđač će onemogućiti naručitelju upotrebu dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® u svojoj internetskoj trgovini.

10.8. Naručitelj je dužan podmiriti sve dospjele račune. Ako naručitelju istječe ugovorni odnos sredinom mjeseca/tromjesečja u skladu s Općim uvjetima, a već je podmirio račun za tekuće razdoblje, oznaka povjerenja dodijeljena naručitelju deaktivira se tek na kraju tekućeg razdoblja.

ODRŽAVANJE OZNAKE POVJERENJA

Članak 11.
11.1. U okviru usluge održavanja dodijeljene razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® ponuđač prati, utvrđuje i provjerava ispunjavanje uvjeta za zadržavanje stečene razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.

11.2. Ponuđač u pravilu jednom godišnje vrši tehničku analizu i analizu tajnog kupca. Ponuđač može u bilo kojem trenutku provesti izvanrednu analizu tajnog kupca u skladu s Općim uvjetima.

11.3. U okviru razine oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM konačna ukupna ocjena internetske trgovine naručitelja može se mijenjati na dnevnoj bazi na temelju mišljenja kupaca.

11.4. Za vrijeme ugovornog odnosa naručitelj je dužan osigurati ponuđaču razinu oznake povjerenja koja mu pripada u odnosu na postizanje traženih kriterija u skladu s ovim Općim uvjetima.

11.5. Ponuđač kontinuirano prikuplja mišljenja kupaca o internetskoj trgovini naručitelja. Naručitelj se izričito slaže s provođenjem anketa nakon kupnje u okviru ugovornog odnosa. Ponuđač također može prikupljati podatke o nazivu i cijeni kupljenih proizvoda na temelju suglasnosti koje je naručitelj dobio od kupaca u internetskoj trgovini naručitelja.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 12.
12.1. Naručitelj je dužan obavijestiti ponuđača o izmjeni podataka i kontaktnih podataka u roku od 15 (petnaest) dana od dana promjene. Naručitelj se obvezuje redovito ažurirati adresu e-pošte na način da ona uvijek bude dostupna ponuđaču kao i pratiti objavljene obavijesti na internetskim stranicama ponuđača.

12.2. Naručitelj je isključivo odgovoran za:
 • upotrebu usluga ponuđača u skladu s važećim zakonima i ostalim propisima
 • razvoj i održavanje kao i sadržaj svoje internetske trgovine
 • primanje, obrađivanje i pohranjivanje narudžbi kupaca i upravljanje upitima ili pritužbama kupaca koje mogu nastati u vezi s tim postupcima.

12.3. Naručitelj se obvezuje, u mjeri u kojoj mu je dopušteno, adekvatno zaštititi svoje korisničko ime i lozinku za pristup internetskom alatu Shopper’s Mind Intelligence Dashboard od neovlaštene upotrebe. Ni u kojem slučaju ponuđač neće biti odgovoran za posljedice neovlaštene upotrebe ili zloupotrebe korisničkog imena ili lozinke naručitelja.

12.4. Naručitelj je dužan upotrebljavati usluge ponuđača u skladu s važećim propisima i primjenjivim Općim uvjetima.

12.5. Ako naručitelj svojim djelovanjem nanese štetu ponuđaču, ponuđač ima pravo tražiti od naručitelja naknadu za nastale troškove i štetu. Uz to ponuđač ima pravo jednostrano odstupiti od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave.

PRAVILA ZA UPOTREBU OZNAKE POVJERLJIVOSTI

Članak 13.
13.1. Pravo na upotrebu oznake povjerljivosti CERTIFIED SHOP® u skladu s Ugovorom i Općim uvjetima, pod uvjetom da naručitelj ispunjava uvjete za postizanje razine oznake povjerenja, uključuje sljedeće:
 • upotrebu na svim (pod)stranicama internetske trgovine naručitelja
 • upotrebu na svim internim promotivnim kanalima (bilten koji se šalje e-poštom, tiskovine) naručitelja
 • upotrebu u neplaćenim promotivnim objavama na mrežnim kanalima naručitelja (Facebook, Twitter, Instagram)
 • upotrebu u materijalima za oglašavanje naručitelja na portalima za usporedbu cijena ceneje.si i jeftinije.hr
 • upotrebu u oglašavanju naručitelja u radijskim oglasima i ostalim oblicima zvučnih zapisa.

13.2. Uz plaćanje je moguće dobiti i veći opseg prava na upotrebu oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®, što uključuje upotrebu oznake po dogovoru (na primjer, u tiskanim ili TV oglasima, u plaćenom oglašavanju, u tiskanim medijima i slično). Cijena se utvrđuje posebnim pisanim ugovorom između naručitelja i ponuđača, ovisno o željenom opsegu upotrebe.

POVJERLJIVOST

Članak 14.
Ponuđač i naručitelj obvezuju se da će sve podatke s kojima dođu u dodir tijekom poslovne suradnje čuvati kao poslovnu tajnu. To uključuje svu komunikaciju putem e-pošte i telefona.

CJENIK I UVJETI PLAĆANJA

Članak 15.
15.1. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je cjenik usluga ponuđača, koji je objavljen na internetskoj stranici Certifiedshop.com. Prihvaćanjem Općih uvjeta naručitelj potvrđuje da je upoznat s cjenikom.

TROŠKOVI CERTIFIKACIJE: 99 €
ODRŽAVANJE OZNAKE POVJERENJA LITE ZA 1 MJESEC za sve internetske trgovce: 18 €
ODRŽAVANJE OZNAKE POVJERENJA LITE ZA 3 MJESECA za sve internetske trgovce: 52 €
ODRŽAVANJE OZNAKE POVJERENJA PREMIUM ZA 3 MJESECA za sve internetske trgovce:
 • 74 € za tvrtke s do 100.000 € godišnjih prihoda
 • 99 € za tvrtke s do 2.000.000 € godišnjih prihoda
 • 200 € za tvrtke s više od 2.000.000 € godišnjih prihoda

15.2. Sve cijene u cjeniku i na internetskoj stranici izražene su u kunama (kn). Ako nije drugačije navedeno, cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Ponuđač će naručitelju izdati račun s uključenom ili isključenom primjenjivom stopom PDV-a.

15.3. Cjenik se može promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, a izmjene ne utječu na fakturirane usluge. Datum objave novog cjenika na internetskoj stranici smatra se datumom izmjene cjenika.

15.4. Ponuđač izdaje naručitelju račun za usluge održavanja oznake povjerenja na početku novog obračunskog razdoblja. Troškovi održavanja oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE plaćaju se mjesečno za prvi mjesec održavanja, zatim kvartalno (za tri mjeseca unaprijed), dok se troškovi održavanja oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® PREMIUM plaćaju kvartalno (za tri mjeseca unaprijed). U slučaju da se unaprijed plati puni iznos za godinu dana upotrebe naručene usluge, ponuđač izdaje samo jedan račun.

15.5. U slučaju promjene razine oznake povjerenja internetske trgovine tijekom mjeseca, naručitelju se odmah počinje naplaćivati nova cijena usluge u skladu s dodijeljenom razinom oznake povjerenja, pri čemu se naručitelju obračunava i uzima u obzir ostatak već plaćenog razdoblja za prethodno dodijeljenu oznaku povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE.

15.6. U slučaju nepodmirenih dospjelih obveza na strani naručitelja ponuđač zadržava pravo privremeno zaustaviti prikazivanje dodijeljene razine oznake povjerenja (dok se ne podmire sve dospjele obveze naručitelja) odnosno djelovati u skladu s odredbom iz članka 16. Općih uvjeta.

ZLOUPOTREBA, UKIDANJE PRAVA I PRESTANAK UPOTREBE OZNAKE

Članak 16.
16.1. Ponuđač ne može jamčiti naručitelju da će postupak certificiranja uspješno završiti u skladu s Općim uvjetima te da će dobiti oznaku povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE.

16.2. Ponuđač neprekidno nadzire sustav ispitivanja zadovoljstva kupaca. Ako utvrdi da je došlo do zloupotrebe anketa, može o tome obavijestiti ili na to upozoriti naručitelja. Ako naručitelj ne odgovori ili ponuđač utvrdi da je riječ o ozbiljnom kršenju, ponuđač može jednostrano odustati od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima, pri čemu se naručitelju odmah oduzima dodijeljena oznaka povjerenja. Ozbiljnim kršenjem smatraju se pokušaji zloupotrebe definirani u članku 17. Općih uvjeta.

16.3. Ako naručitelj prekrši neku od odredbi Općih uvjeta, kao i u slučajevima kad ponuđač u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa s naručiteljem utvrdi da:
 • ocjena analize tajnog kupca više nije pozitivna (u okviru redovite ili izvanredne analize tajnog kupca)
 • je ocjena usklađenosti sa zakonima negativna
 • se je naručitelj samostalno miješao u instalaciju skripte na način da ne osigurava predviđene funkcije odnosno
 • da su nastupile ostale okolnosti na strani naručitelja koje znatno utječu na provedbu ovog Ugovora ili štete ugledu ponuđača odnosno oznake povjerenja ili se protive načelima savjesnosti, poštenja i dobre poslovne prakse,

ponuđač pismenim putem upozorava naručitelja o nastalim okolnostima i poziva ga da najkasnije u roku od 30 dana otkloni kršenja odnosno osigura uvjete za provedbu Ugovora.

16.4. Ako, unatoč pozivu i u navedenom roku iz prethodnog stavka, naručitelj ne otkloni kršenje ili ne osigura uvjete za provedbu Ugovora, ponuđač naručitelju najprije ograničava prava prema Ugovoru na način da mu onemogući prikazivanje dodijeljene oznake povjerenja CERTIFICED SHOP u internetskoj trgovini naručitelja do otklanjanja kršenja odnosno osiguravanja uvjeta za provedbu Ugovora ili najviše 30 dana od isteka razdoblja iz prethodnog stavka ovog članka.

16.5. Ako nakon isteka roka iz prethodnog stavka (nakon poziva i nakon isteka roka ograničenja prava prema Ugovoru) naručitelj ne otkloni povredu ili ne osigura uvjete za provedbu Ugovora, ponuđač može jednostrano odustati od Ugovora u pisanom obliku bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima, pri čemu se naručitelju na dan pismenog raskida također ukida pravo na upotrebu dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®. Po isteku ugovornog odnosa (teorija emitiranja) ponuđač onemogućuje naručitelju korištenje dodijeljenom oznakom povjerenja CERTIFIED SHOP® u internetskoj trgovini naručitelja, a naručitelj je obvezan odmah prekinuti svaku upotrebu oznake i izbrisati sve podatke koji se odnose na upotrebu oznake iz javne komunikacije s kupcima.

16.6. Ponuđač postupa na način opisan u člancima 16.3., 16.4., 16.5. čak i ako naručitelj ne plati dospjeli račun za održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® nakon dvije opomene. Po isteku ugovornog odnosa ponuđač naručitelju onemogućava upotrebu dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® na internetskoj stranici, a naručitelj je obvezan odmah prekinuti svaku upotrebu oznake i izbrisati sve podatke koji se odnose na njezinu upotrebu iz javne komunikacije s klijentima.

16.7. Ako naručitelj u roku od 3 mjeseca nakon raskida Ugovora sa strane ponuđača dokaže da je otklonio kršenja ili osigurao uvjete za provedbu Ugovora, ponuđač može zaključiti novi Ugovor s naručiteljem bez ponovne certifikacije internetske trgovine naručitelja.

16.8. Po isteku ugovornog odnosa između naručitelja i ponuđača (teorija emitiranja) ponuđač onemogućuje naručitelju upotrebu dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® u internetskoj trgovini naručitelja, a naručitelj je dužan odmah prekinuti svaku upotrebu oznake i izbrisati sve podatke koji se odnose na njezinu upotrebu iz javne komunikacije s klijentima.

16.9. Ugovorne strane suglasne su da se nakon raskida ugovornog odnosa između naručitelja i ponuđača, bez obzira na razlog raskida, na internetskoj stranici ponuđača odnosno na stranici certifiedshop.com prestane prikazivati oznaka povjerenja CERTIFIED SHOP® uz internetsku trgovinu naručitelja, a umjesto oznake pojavljuje se oznaka koja označava raskid ugovornog odnosa. Isto tako, na internetskoj stranici ponuđača zadržavaju se sva prikupljena mišljenja u vezi s internetskom trgovinom naručitelja.

Članak 17.
17.1 Svaki pokušaj zloupotrebe odnosno sama zloupotreba oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® zabranjena je i rezultira trenutnim jednostranim pismenim raskidom ugovora od strane ponuđača bez prethodne najave u skladu s Općim uvjetima i trenutni raskid prava upotrebe dodijeljene oznake povjerenja CERTIFIED SHOP®.

17.2. U slučaju odustajanja od ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ponuđač ima pravo na naknadu i ugovornu kaznu u visini od 20 (dvadeset) kvartalnih troškova za održavanje oznake povjerenja. Ako šteta prelazi vrijednost ugovorne kazne, naručitelj je dužan nadoknaditi ponuđaču cjelokupni iznos nastale štete.
U slučaju bilo kakve neovlaštene upotrebe ili zloupotrebe oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® ponuđač će protiv odgovornog prekršitelja odmah pokrenuti kazneni progon.

17.3. Kao zloupotreba dodijeljene oznake povjerenja smatraju se prvenstveno, ali se ne ograničavaju na, sljedeći postupci:
 • neovlaštena upotreba oznake povjerenja nakon isteka ugovora ili u slučaju da nije dodijeljena certifikacijska oznaka
 • ako naručitelj ne rabi usluge ponuđača u skladu s važećim zakonima, propisima, Općim uvjetima i Ugovorom
 • ako upotreba oznake krši autorska prava, prava koja proizlaze iz robnih ili uslužnih žigova, patente, vlasnička ili ostala prava ponuđača odnosno treće strane ili važeće propise
 • ako dođe do namjerne zloupotrebe anketnog sustava – npr. ankete ne ispunjavaju stvarni kupci
 • ako dođe do namjenske zloupotrebe mrežnog alata Shopper's Mind Intelligence Dashboard.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 18.
18.1. Pravila zaštite privatnosti i čuvanja osobnih podataka opisana su u Pravilima o privatnosti.

ODGOVORNOST

Članak 19.
19.1. Ponuđač ne prihvaća odgovornost naručitelja za odaziv trećih strana odnosno kupaca u vezi s oznakom povjerenja. Isto se odnosi na odštetne zahtjeve kupaca naručitelja jer proizvod po kvaliteti ili na drugi način nije ispunio njihova očekivanja.

19.2. Ponuđač ne prihvaća odgovornost naručitelja za proizvod ili uslugu odnosno odgovornost za materijalnu štetu ili drugu štetu nastalu u vezi s upotrebom proizvoda ili usluge.

19.3. Ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost prema trećim osobama ili naručitelju za bilo kakvu štetu nanesenu naručitelju zbog mišljenja o internetskoj trgovini naručitelja ili proizvodima u internetskoj trgovini naručitelja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
20.1. U slučaju naručitelja kojemu je dodijeljena oznaka povjerenja u skladu s prethodno važećim Općim uvjetima za certificiranje i održavanja certifikacijskih oznaka CERTIFIED SHOP® i EMOTA, oznaka povjerenja automatski se mijenjaju na razinu oznake CERTIFIED SHOP® PREMIUM u skladu s ovim Općim uvjetima.

20.2. Naručiteljima koji u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prolaze postupak certificiranja ponuđač može dodijeliti razinu oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® LITE u skladu s ovim Općim uvjetima.

Članak 21.
21.1. Oznaka „CERTIFIED SHOP®” kao i sva povezana dokumentacija ili podaci s tim u vezi isključivo su vlasništvo ponuđača. Ponuđač ima sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na žigove ili bilo koji drugi dio, program, uslugu ili proizvod.

21.2. Prava u vezi s programskom opremom, patentima, autorskim pravima, zaštitnim znakovima, sakrivenim dijelovima, pravom na dizajn, pravom na oblikovanje, poslovne tajne i vlasnička prava jesu i ostaju u vlasništvu ponuđača, bilo da su konkretno priznata ili odobrena u skladu sa zakonima države u kojoj se oznaka dodjeljuje.

Članak 22.
22.1. Oznaka „CERTIFIED SHOP®” sadrži povjerljive i vlasničke podatke koje je razvio ponuđač.

22.2. Naručitelj je obavezan zaštititi povjerljivost dobivenih informacija uz jednaku razinu brige koju primjenjuje za zaštitu vlastitih povjerljivih i vlasničkih podataka, odnosno barem uz razumnu razinu brige. Naručitelj neće ukloniti ili izmijeniti bilo kakve naznake da se radi o vlasničkim ili povjerljivim podacima kojima je oznaka označena.

Članak 23.
23.1. Ponuđač i naručitelj obvezuju se da će sve eventualne sporove pokušati riješiti sporazumno.

23.2. Za sve sporove koji se ne mogu riješiti sporazumno stvarno nadležan sud nalazi se u Ljubljani.

23.3. Ponuđač i naručitelj suglasni su da će se za ocjenjivanje svih odredbi Ugovora i ovih Općih uvjeta primjenjivati pravo Republike Slovenije.

23.4. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestat će se primjenjivati Opći uvjeti za certificiranje i održavanje oznake povjerenja CERTIFIED SHOP® i EMOTA (uključujući sve promjene) od 4. rujna 2017.