Splošni pogoji certifikacije trgovine in vzdrževanja mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®

Datum sprejema splošnih pogojev: 4. februar 2020

UVODNE DOLOČBE

1. člen
1.1. Splošni pogoji certifikacije trgovine in vzdrževanja mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo storitve podjetja CENEJE družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana, matična št. 6699421000 (v nadaljevanju: Ceneje) v zvezi s postopkom certifikacije, podelitve ter vzdrževanja mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.

1.2. V nadaljnjem besedilu se beseda ”ponudnik” nanaša na podjetje CENEJE d.o.o. in beseda ”naročnik” na stranke – spletne trgovce/trgovine, ki oddajo naročilo za certifikacijo trgovine, podelitev in vzdrževanje mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® (v nadaljevanju: oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®). Besedna zveza »spletno mesto ponudnika« se nanaša na spletno mesto https://www.certifiedshop.com.

1.3. Za primere, ki niso urejeni s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter druge relevantne zakonodaje.

2. člen
2.1. Splošni pogoji so zbir določil, ki predstavljajo medsebojne pravice in obveznosti naročnika in ponudnika kot pogodbenih strank pri sklenitvi in izvajanju Pogodbe za certifikacijo trgovine, podelitev in vzdrževanje mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® (v nadaljevanju tudi: Pogodba) ter zavezujejo tako ponudnika kot naročnika.

2.2. Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom daje naročniku pod pogoji iz teh Splošnih pogojev pravico do izvedbe certifikacije trgovine, podelitve in vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® v času veljavnosti pogodbenega razmerja.

2.3. Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo Pogodba, Splošni pogoji, cenik ter veljavna zakonodaja.

OPREDELITEV POJMOV

3. člen
3.1 V Splošnih pogojih imajo spodaj navedeni izrazi, kadar iz besedila ne izhaja kaj drugega, naslednji pomen:
 • Spletna stran ponudnika je struktura vseh spletnih strani, podstrani in poddomen na naslovu www.certifiedshop.com.
 • Podatki naročnika so podatki, ki jih naročnik poda za sklenitev Pogodbe in so navedeni v prijavnem obrazcu »Pridružite se CERTIFIED SHOP® trgovcem« (v nadaljevanju: prijavni obrazec) ter so hranjeni na strežnikih in drugih podatkovnih bazah, s katerimi upravlja Ceneje.
 • Kontaktni/osnovni podatki vključujejo URL naslov, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, matično državo, ime in priimek kontaktne osebe naročnika, naziv podjetja, kraj ter letni prihodek podjetja in jih naročnik navede v prijavnem obrazcu za certifikacijo spletne trgovine ter pridobitev in vzdrževanje mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.
 • Certifikacija je postopek ocenjevanja spletne trgovine za pridobitev in podelitev mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.
 • Vzdrževanje mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® je proces kontinuiranega spremljanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev in uporabo mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.
 • Naročnik/spletni trgovec je stranka oz. gospodarski subjekt, ki ima interes po certifikaciji trgovine oz. pridobitvi mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® ter vzdrževanju le te.
 • Kupec je končni potrošnik in stranka spletnega trgovca/naročnika.
 • Dostopni podatki/koda za prikaz oznake CERTIFIED SHOP® so informacije, ki naročniku omogočijo dostop do spletnega orodja Shopper's Mind Intelligence Dashboard in prikaz doseženega nivoja mednarodne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.
 • CERTIFIED SHOP® je registrirana blagovna znamka podjetja Ceneje d.o.o.
 • Nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® sta: CERTIFIED SHOP® LITE in CERTIFIED SHOP® PREMIUM.

SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
4.1. Splošni pogoji veljajo za vsakega naročnika oz. sklenitelja Pogodbe. Splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež naročnika in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti Splošni pogoji sestavljeni.

4.2. Splošni pogoji dopolnjujejo določila Pogodbe med ponudnikom in naročnikom. Pogodba med ponudnikom in naročnikom se šteje za sklenjeno s sprejemom in potrditvijo prijave oz. naročila s strani ponudnika.

4.3. Pravice in obveznosti, ki so vzpostavljene med ponudnikom in naročnikom na podlagi sklenjene Pogodbe ter teh Splošnih pogojev, veljajo brez omejitev tudi za vse pravne naslednike.

4.4. Pred oddajo naročila mora naročnik potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in se z njimi strinja. Naročnik z oddajo naročila na prijavnem obrazcu poda tudi soglasje za zbiranje podatkov in mnenj o kupljenih izdelkih kupcev.

4.5. Z oddajo naročila na prijavnem obrazcu naročnik potrjuje, da je seznanjen z veljavnim cenikom, načinom plačila za postopek certifikacije in vzdrževanja, produktom (nivo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®) ter Splošnimi pogoji in se z njimi strinja.

5. člen
5.1. Naročnik izjavlja, da je ponudniku posredoval prave in resnične podatke. Če ponudnik ugotovi, da podatki niso resnični, lahko enostransko odstopi od Pogodbe in ukine storitve brez kakršnih koli posledic za ponudnika.

5.2. Naročnik mora sam skrbeti, da ima ponudnik njegov veljaven elektronski naslov in navaden poštni naslov, preko katerih poteka veljavna korespondenca med ponudnikom in naročnikom. O vseh morebitnih spremembah je naročnik dolžan sam obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki bi utegnile nastati zaradi opustitve dolžnosti posredovanja pravilnih podatkov s strani naročnika.

6. člen
6.1. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev. Datum veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev je datum, ko ponudnik objavi nove pogoje na svojih spletnih straneh ali jih pošlje v pisni obliki na naslov oz. elektronski naslov naročnika.

6.2. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani ponudnika v času sklenitve Pogodbe. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo naročnika ali ponudnika posebej skleneta naročnik in ponudnik. Pred oddajo prijavnega obrazca z izbiro potrditvenega polja naročnik potrjuje, da je v celoti prebral in razumel Splošne pogoje ter jih sprejema.

6.3. Ti Splošni pogoji so na voljo na spletni strani ponudnika, naročnik pa si jih lahko prenese, shrani oz. reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani ponudnika.

OMEJITEV UPORABE

7. člen
7.1. Oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® je dovoljeno uporabljati izključno v skladu z določili teh Splošnih pogojev.

7.2. Ob predhodnem pisnem dogovoru ter plačilu lahko naročnik pridobi tudi dodatno pravico do uporabe oznake zaupanja ”CERTIFIED SHOP®” tudi na poslovnih in oglasnih materialih, ki so namenjeni za promocijo naročnika.

7.3. Oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® ni dovoljeno uporabljati na spletnih straneh, ki niso v lasti naročnika.

7.4. Naročniku ni dovoljeno spreminjati (deloma ali v celoti) oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® oz. kakorkoli vanjo posegati. Oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® ni dovoljeno uporabljati na spletnih straneh, ki niso v lasti naročnika ali niso uspešno opravile certifikacijskega postopka, niti je ni dovoljeno posojati, dajati v najem ali zakup, oddajati ali prenesti na drugega uporabnika, ali uporabljati na način, ki je v nasprotju z določili veljavnih Splošnih pogojev. Naročnik ne more in ne sme prenesti ali odstopiti kakršnih koli pravic iz pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom na tretje osebe. Vsakršni prenos ali odstop, ki krši navedeno določilo, je ničen.

CERTIFIKACIJA

8. člen
8.1. Naročnik izpolni prijavni obrazec, kamor vnese kontaktne/osnovne podatke. Na spletni strani www.certifiedshop.com oz. na prijavnem obrazcu se naročnik seznani s Splošnimi pogoji, postopki certifikacije, značilnostmi produkta (nivoji oznake LITE in PREMIUM) in s cenami.

8.2. Pred oddajo naročila naročnik potrdi, da je v celoti prebral in razumel Splošne pogoje ter jih sprejema.

8.3. Po oddaji naročila se naročniku prikaže zahvalna stran. Po elektronski pošti pa naročnik prejme elektronsko sporočilo o uspešnosti podane prijave in z obvestilom, da bo naročnik v naslednjih dneh prejel sporočilo z navodili za nadaljnje korake.

8.4. Ponudnik izvede analizo pravne skladnosti spletne trgovine naročnika. Pri analizi pravne skladnosti se med drugim ugotavlja: obstoj ustreznih mehanizmov za varno poslovanje; vsebnost zakonsko zahtevanih informacij, obstoj možnih načinov plačila in dostav v skladu z potrebami sodobnega potrošnika. Pozitivna ocena pravne skladnosti je pogoj za začetek izvajanja certifikacijskega postopka. Ponudnik pred začetkom izvajanja certifikacijskega postopka naročniku po elektronski pošti posreduje obvestilo glede potrditve naročila, s čimer se šteje, da je Pogodba sklenjena, in račun za izvedbo postopka certifikacije in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® za prvi mesec.

8.5. Račun mora naročnik poravnati v roku na TRR ponudnika. Pravočasno plačilo je bistvena sestavina Pogodbe. V kolikor naročnik plačila ne izvede v roku, se šteje, da je Pogodba razvezana po samem zakonu, razen v kolikor ponudnik naročnika obvesti o možnosti dodatnega roka za plačilo.

9. člen
9.1. a) Postopek certifikacije in pridobitev oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE (prvi nivo)
9.1.1. V sklopu certifikacijskega postopka ponudnik opravi tehnično analizo in analizo skritega kupca naročnikove spletne trgovine.

9.1.2. V okviru tehnične analize ponudnik preverja skladnost s tehničnimi standardi, in sicer se preverjajo razni parametri, kot so: identifikacija lastnika spletne trgovine, prisotnost zakonskih aktov, kvaliteto vsebine ipd. Rezultati tehnične analize vplivajo na končno skupno oceno spletne trgovine naročnika.

9.1.3. V okviru analize skritega kupca ponudnik preverja realno izkušnjo »skritega kupca«, ki beleži svoje zadovoljstvo z nakupom v naročnikovi spletni trgovini. Pri analizi se osredotoča predvsem na trgovčevo komunikacijo s kupcem. Pozitivno ocenjena analiza skritega kupca je pogoj za pridobitev podeljene oznake zaupanja, ne vpliva pa na samo oceno spletne trgovine. V kolikor so rezultati analize skritega kupca negativni, ponudnik naročniku pošlje poročilo o rezultatih izvedene analize skritega kupca ter priporočilo za izboljšave. V kolikor zahteve ponudnika v določenem roku niso izpolnjene, certifikacija ni uspešna.

9.1.4. V primeru neuspešne certifikacije v skladu s Splošnimi pogoji (naročnik ima oceno analize skrivnega kupca negativno) lahko naročnik zaprosi za recertifikacijo. O nadaljnjih korakih in pogojih glede možnosti ponovnega procesa certifikacije, bo naročnik obveščen naknadno s strani ponudnika.

9.2. b) Uspešna certifikacija
9.2.1. Po uspešno opravljenem postopku certifikacije pridobi naročnik oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE.

9.2.2. Ponudnik posreduje naročniku podatke za dostop do spletnega orodja Shopper's Mind Intelligence Dashboard, ki vsebuje JS skripte, in sicer skripto za prikaz oznake zaupanja s povezavo na spletno stran certifiedshop.com in skripto za zbiranje ponakupnih anket kupcev (v nadaljevanju: skripta). Naročnik prejeme tudi elektronsko sporočilo z navodili za namestitev skripte na svojo spletno trgovino. Naročnik mora namestiti skripto v 30 dneh od prejema podatkov za dostop do spletnega orodja Shopper's Mind Intelligence Dashboard. Pravilna namestitev skripte je pogoj za izvajanje Pogodbe.
Po namestitvi skripte se na spletni trgovini naročnika prikaže pridobljena oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE. V kolikor naročnik skripte ne namesti v določenem roku, veljajo in se uporabljajo določila 16. člena teh Splošnih pogojev. 9.2.3. Naročniku so v spletnem orodju Shopper's Mind Intelligence Dashboard na voljo podatki v zvezi z izpolnjevanjem pogojev certificiranja in ocenjevanjem spletne trgovine naročnika.

9.2.4. Spletna trgovina naročnika se objavi na spletni strani ponudnika www.certifiedshop.com pod rubriko »seznam spletnih trgovin«.

9.3. c) Nadgradnja v oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM (drugi nivo)
9.3.1. Ko naročnik, ki mu je bila predhodno podeljena oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE zbere vsaj 50 ponakupnih anket (anket dejanskih kupcev) in ima opravljene vse potrebne analize za zagotovljeno pozitivno oceno in s tem zagotavlja varno nakupovanje, na spletni trgovini samodejno pridobi oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM. Naročnik se ne more odreči samodejni pridobitvi oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM, ko so podani pogoji za njeno pridobitev.

9.3.2. S pridobitvijo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM na spletni trgovini, se na spletni strani certifiedshop.com prikaže tudi pridobljena končna skupna ocena spletne trgovine v razponu od 6,0-10,0, ki jo določi ponudnik glede na pridobljena mnenja kupcev, rezultate tehnične analize, rezultate analize skritega kupca in ostalih kriterijev.
9.3.3. Spletna trgovina se kot novi »premium trgovec« prav tako objavi na Facebook profilu ponudnika Shopper's Mind. Ocene, mnenja (preverjena, nepreverjena) in aktivni filtri ocen se objavijo tudi na spletni strani Certifiedshop.com.

9.3.4. Od samodejne pridobitve oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM dalje, je naročnik dolžan plačevati stroške vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM v skladu in na način določen v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika in v skladu temi Splošnimi pogoji.

TRAJANJE POGODBENEGA RAZMERJA

10. člen
10.1. V primeru neuspešne certifikacije oz. recertifikacije v skladu z 9. členom teh Splošnih pogojev, se šteje, da je pogodbeno razmerje za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® med ponudnikom in naročnikom prenehalo. Prenehanje pogodbenega razmerja ne vpliva na že izpolnjene pravice in obveznosti pogodbenih strank pred trenutkom prenehanja pogodbenega razmerja.

10.2. V primeru uspešne certifikacije oz. recertifikacije v skladu z 9. členom Splošnih pogojev, se šteje, da je pogodbeno razmerje za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® med ponudnikom in naročnikom sklenjeno še za obdobje 1 (enega) leta od dneva, ko naročnik prejme obvestilo o uspešni certifikaciji v skladu s temi Splošnimi pogoji.

10.3. V obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena ponudnik v skladu s Splošnimi pogoji naročniku zagotavlja storitve vzdrževanja podeljenega nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.

10.4. Naročnik je dolžan ponudniku za zagotavljanje vzdrževanja podeljenega nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® v skladu s Splošnimi pogoji plačati ceno za storitev po vsakokratno veljavnem ceniku ponudnika.

10.5. Ponudnik si v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti s strani naročnika, pridržuje tudi pravico začasno zaustaviti prikazovanje pridobljene oznake zaupanja (do poravnave vseh zapadlih obveznosti naročnika).

10.6. Pogodbeno razmerje med naročnikom in ponudnikom se samodejno podaljša za nadaljnjo enoletno obdobje, v kolikor nobena od pogodbenih strank najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni pred prenehanjem pogodbenega razmerja, pisno ne odstopi od pogodbe oz. pogodbeno razmerje predhodno ne preneha v skladu s Splošnimi pogoji.

10.7. S prenehanjem pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom v skladu s Splošnimi pogoji, naročniku preneha pravica do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®. Ob prenehanju pogodbenega razmerja ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® na njegovi spletni trgovini.

10.8. Naročnik mora imeti poravnane vse zapadle račune. Če naročniku v skladu s Splošnimi pogoji preneha pogodbeno razmerje sredi meseca/trimesečja in je račun za tekoče obdobje že poravnal, se naročniku oznaka zaupanja izključi ob zaključku tekočega obdobja.

VZDRŽEVANJE OZNAKE ZAUPANJA

11. člen
11.1. Ponudnik v okviru vzdrževanja pridobljenega nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® spremlja, ugotavlja in preverja izpolnjevanje pogojev za ohranitev pridobljenega nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.

11.2. Ponudnik praviloma enkrat letno opravi tehnično analizo in analizo skritega kupca. Ponudnik lahko kadarkoli opravi izredno analizo skritega kupca in ravna v skladu s Splošnimi pogoji.

11.3. V okviru nivoja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM se končna skupna ocena spletne trgovine naročnika lahko spreminja dnevno glede na pridobljena mnenja kupcev.

11.4. Naročnik tekom pogodbenega razmerja zagotavlja ponudniku tisti nivo oznake zaupanja, ki mu pripada glede na doseganje zahtevanih kriterijev po teh Splošnih pogojih.

11.5. Ponudnik kontinuirano zbira mnenja kupcev o spletni trgovini naročnika. Naročnik v okviru pogodbenega razmerja izrecno soglaša z izvedbo ponakupnih anket. Ponudnik na podlagi podanega soglasja naročnika od kupcev spletne trgovine naročnika lahko zbira podatke tudi podatke o imenu in ceni kupljenih izdelkov.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen
12.1. Naročnik je dolžan spremembo podatkov in kontaktnih podatkov ponudniku sporočiti v roku 15 (petnajstih) dni od nastanka spremembe. Naročnik se zavezuje, da bo redno posodabljal naslov elektronske pošte na način, da bo le ta ponudniku vedno dostopen in da bo spremljal objavljena obvestila na spletnih straneh ponudnika.

12.2. Naročnik je izključno odgovoren:
 • za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
 • za razvoj in vzdrževanje ter vsebino svoje spletne trgovine,
 • za sprejemanje, obdelavo in shranjevanje naročil svojih kupcev in za vodenje povpraševanj kupcev ali pritožb, ki bi iz tega izhajale.

12.3. Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor mu je dodeljeno, primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega orodja Shopper's Mind Intelligence Dashboard pred nepooblaščeno uporabo. Ponudnik v nobenem primeru ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.

12.4. Naročnik je dolžan ponudnikove storitve uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi Splošnimi pogoji.

12.5. Če naročnik s svojim ravnanjem škoduje ponudniku, ima ponudnik pravico, da pri naročniku uveljavlja povrnitev stroškov in nastale škode. Hkrati s tem ima ponudnik pravico, da enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka.

PRAVILA ZA UPORABO OZNAKE ZAUPANJA

13. člen
13.1. Pravica do uporabe oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® v skladu s Pogodbo in Splošnimi pogoji, v primeru, da naročnik izpolnjuje pogoje za pridobitev nivoja oznake zaupanja, obsega:
 • uporabo na vseh (pod)straneh spletne trgovine naročnika,
 • uporabo na vseh internih promocijskih kanalih (e-mail newsletter, tiskovine) naročnika,
 • uporabo v neplačljivih promocijskih objavah na spletnih kanalih (Facebook, Twitter, Instagram) naročnika,
 • uporabo v oglaševanju naročnika na portalih za primerjalno nakupovanje ceneje.si in jeftinije.hr,
 • uporabo v oglaševanju naročnika v radijskih oglasih in drugih oblikah zvočnih zapisov.

13.2. Proti plačilu je možno pridobiti tudi večji obseg pravice do uporabe oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®, ki vključuje uporabo oznake po dogovoru (npr. v tiskanih ali TV oglasih, pri plačljivem oglaševanju, v tiskanih medijih in podobno). Cena se določi s posebnim pisnim dogovorom med naročnikom in ponudnikom, glede na želeni obseg uporabe.

ZAUPNOST

14. člen
Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta vse podatke, do katerih bosta prišla pri poslovnem sodelovanju, varovala kot poslovno skrivnost. To vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

CENIK IN PLAČILNI POGOJI

15. člen
15.1. Sestavni del teh Splošnih pogojev je ponudnikov cenik storitev, ki je objavljen na spletni strani Certifiedshop.com. Naročnik s sprejemom Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen s cenikom.

STROŠEK CERTIFIKACIJE: 99 €
1-MESEČNO VZDRŽEVANJE OZNAKE ZAUPANJA LITE za vse spletne trgovce: 18 €
3- MESEČNO VZDRŽEVANJE OZNAKE ZAUPANJA LITE za vse spletne trgovce: 54 €
3-MESEČNO VZDRŽEVANJE OZNAKE ZAUPANJA PREMIUM za vse spletne trgovce:
 • 70 € za podjetja z do 100.000 € letnih prihodkov
 • 100 € za podjetja z do 2 mio € letnih prihodkov
 • 200 € za podjetja z več kot 2 mio € letnih prihodkov

15.2. Vse cene v ceniku in na spletnih straneh so v evrih (€). Če ni posebej določeno drugače, cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). Ponudnik bo naročniku izstavil račun z vključenim oz. v vključeno vsakokratno veljavno stopnjo DDV.

15.3. Cenik se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila, spremembe pa ne vplivajo na že fakturirane storitve. Za datum spremembe cenika se šteje datum objave novega cenika na spletni strani.

15.4. Ponudnik naročniku za storitve vzdrževanja oznake zaupanja izstavi račun v začetku novega obračunskega obdobja. Stroški vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE se za prvi mesec vzdrževanja plačajo mesečno, nato kvartalno (za tri mesece vnaprej), stroški vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM se plačujejo kvartalno (za tri mesece vnaprej). V primeru vnaprejšnjega plačila celoletnega enoletnega zneska naročene storitve ponudnik izda samo en račun.

15.5. V primeru spremembe nivoja oznake zaupanja spletne trgovine med mesecem, se nova cena storitve v skladu z dodeljenim nivojem oznake zaupanja naročniku prične obračunavati takoj, pri tem pa se naročniku obračuna in upošteva preostanek že plačanega obdobja za predhodno pridobljeno oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE.

15.6. Ponudnik si v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti s strani naročnika pridržuje tudi pravico začasno zaustaviti prikazovanje pridobljenega nivoja oznake zaupanja (do poravnave vseh zapadlih obveznosti naročnika) oz. ravnati v skladu z določilom 16. člena Splošnih pogojev.

ZLORABA, MIROVANJE PRAVIC IN PRENEHANJE UPORABE OZNAKE

16. člen
16.1. Ponudnik ne jamči naročniku, da bo le ta v postopku certifikacije uspešno zaključil postopek certifikacije v skladu s Splošnimi pogoji in pridobil oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE.

16.2. Ponudnik kontinuirano spremlja sistem anketiranja zadovoljstva kupcev. V kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorab anket, lahko o tem obvesti ali opozori naročnika. V kolikor se naročnik ne odzove ali ponudnik ugotovi, da gre za hujšo kršitev, lahko ponudnik enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji, pri čemer se naročniku pridobljena oznaka zaupanja takoj odvzame. Hujše kršitve se štejejo za poskus zlorabe, ki je definiran v 17. členu Splošnih pogojev.

16.3. V kolikor naročnik krši katero koli določilo Splošnih pogojev, kot tudi v primerih, ko ponudnik kadarkoli tekom izvajanja pogodbenega razmerja pri naročniku ugotovi, da:
 • ocena analize skritega kupca ni več pozitivna (ob redni ali izredni analizi skritega kupca),
 • je ocena pravne skladnosti negativna,
 • je naročnik samodejno posegel v namestitev skripte na način, da le-ta ne zagotavlja predvidenih funkcij oz.
 • da so nastopile druge okoliščine na strani naročnika, ki bistveno vplivajo na izvajanje te Pogodbe ali škodijo ugledu ponudnika oz. oznake zaupanja ali so v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja ter dobrih poslovnih običajev,

ponudnik naročnika pisno opozori na nastale okoliščine in ga pozove da v roku najkasneje 30 dni odpravi kršitve oz. zagotovi pogoje za izvajanje Pogodbe.

16.4. V kolikor naročnik kljub pozivu in v določenem roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi kršitve oz. ne zagotovi pogojev za izvajanje Pogodbe, ponudnik naročniku najprej omeji pravice po Pogodbi na način, da mu onemogoči prikazovanje pridobljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® na spletni trgovini naročnika do odprave kršitve oz. zagotovitve pogojev za izvajanje Pogodbe oz. najdalj za obdobje 30 dni od poteka roka iz prejšnjega odstavka tega člena.

16.5. V kolikor naročnik tudi po poteku roka iz prejšnjega odstavka (po pozivu in po preteku obdobja omejitve pravic po Pogodbi) ne odpravi kršitve oz. ne zagotovi pogojev za izvajanje Pogodbe, lahko ponudnik enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji, pri čemer naročniku z dnem podaje pisnega odstopa preneha tudi pravica do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®. Ob prenehanju pogodbenega razmerja (oddajna teorija) ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® na naročnikovi spletni trgovini, naročnik pa mora nemudoma prenehati s kakršnokoli uporabo oznake ter iz javne komunikacije s strankami izbrisati vse podatke v zvezi z uporabo le teh.

16.6. Ponudnik ravna na način kot opisan v členih 16.3., 16.4., 16.5. tudi v primeru, ko naročnik po dvakratnem opominu ponudnika ne plača zapadlega računa za vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®. Ob prenehanju pogodbenega razmerja ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® na njegovi spletni strani, naročnik pa mora nemudoma prenehati s kakršnokoli uporabo oznake ter iz javne komunikacije s strankami izbrisati vse podatke v zvezi z uporabo le teh.

16.7. V kolikor naročnik v 3 mesecih po odstopu od Pogodbe s strani ponudnika izkaže, da je odpravil kršitve oz. zagotovil pogoje za izvajanje Pogodbe, lahko ponudnik z naročnikom sklene novo Pogodbo brez ponovne certifikacije spletne trgovine naročnika.

16.8. Po prenehanju pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom (oddajna teorija) ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® na naročnikovi spletni trgovini, naročnik pa mora nemudoma prenehati s kakršnokoli uporabo oznake ter iz javne komunikacije s strankami izbrisati vse podatke v zvezi z uporabo le teh.

16.9. Pogodbeni stranki soglašata, da se ob prenehanju pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom, ne glede na razlog prenehanja, na spletni strani ponudnika oz. certifiedshop.com ob navedbi naročnikove spletne trgovine ukine prikazovanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®, namesto oznake pa se pojavi oznaka, ki nakazuje prenehanje pogodbenega razmerja. Prav tako se v zvezi z naročnikovo spletno trgovino na ponudnikovi spletni strani ohranijo vsa zbrana mnenja.

17. člen
17.1 Vsak poskus zlorabe oz. sama zloraba oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® je prepovedana in ima za posledico takojšen enostranski pisni odstop od pogodbe s strani ponudnika brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji ter takojšnjo prenehanje pravice do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®.

17.2. Ponudnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do odškodnine in pogodbene kazni v višini 20 (dvajsetih) četrtletnih stroškov za vzdrževanje oznake zaupanja. V kolikor škoda presega pogodbeno kazen, je naročnik dolžan ponudniku povrnitev celotno višino nastale škode.
Za vsako neupravičeno uporabo oz. zlorabo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® bo ponudnik zoper odgovornega kršitelja nemudoma sprožil kazenski pregon.

17.3. Za zlorabo podeljene oznake zaupanja se štejejo predvsem in neizključno naslednja dejanja:
 • nedogovorjena uporaba oznake zaupanja po preteku veljavnosti pogodbe, ali v primeru, da certifikacijska oznaka ni bila podeljena,
 • če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, Splošnimi pogoji in Pogodbo,
 • če uporaba oznake krši avtorske pravice, pravice iz blagovne ali storitvene znamke, patente, lastniške ali druge pravice ponudnika oz. tretjih ali veljavne predpise,
 • če prihaja do namenske zlorabe anketnega sistema – npr. anket ne izpolnjujejo dejanski kupci,
 • če prihaja do namenske zlorabe spletnega orodja Shopper's Mind Intelligence Dashboard.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

18. člen
18.1. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

ODGOVORNOST

19. člen
19.1. Ponudnik ne sprejema odgovornosti naročnika za odziv tretjih oz. kupcev glede oznake zaupanja. Enako velja tudi za odškodninske zahtevke s strani kupcev naročnika zaradi tega, ker izdelek po kakovosti oz. drugače ni ustrezal njihovim pričakovanjem.

19.2. Ponudnik ne sprejema odgovornosti naročnika za izdelek ali storitev oz. odgovornost za poškodbe lastnine ali drugo škodo zaradi uporabe izdelka ali storitve.

19.3. Ponudnik ne sprejema nikakršne odgovornosti do tretjih oseb ali do naročnika za morebitno škodo nastalo naročniku zaradi mnenj o spletni trgovini naročnika ali o izdelkih na spletni trgovini naročnika.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
20.1. Naročnikom, ki jim je bila oznaka zaupanja podeljena v skladu s prej veljavnimi Splošnimi pogoji certifikacije in vzdrževanja certifikacijskih oznak CERTIFIED SHOP® in EMOTA, se oznaka zaupanja samodejno spremeni v nivo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® PREMIUM v skladu s temi Splošnimi pogoji.

20.2. Naročnikom, ki so ob začetku veljave teh Splošnih pogojev v procesu certifikacije, lahko ponudnik podeli nivo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® LITE v skladu s temi Splošnimi pogoji.

21. člen
21.1. Znamka ”CERTIFIED SHOP®”, kot tudi vsa pripadajoča dokumentacija ali informacije v tej zvezi, so izključno v lasti ponudnika. Ponudnik si lasti vse pravice intelektualne lastnine, ki se tičejo znamke ali katerega koli drugega dela, programa, storitve ali izdelka.

21.2. Pravice v zvezi s programsko opremo, patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, maskiranimi deli, pravice do načrtov, oblikovalske pravice, poslovne skrivnosti in lastniške pravice so in ostajajo v lasti ponudnika ne glede na to, ali so konkretno priznane ali potrjene v skladu z zakonodajo države, v kateri je znamka podeljena.

22. člen
22.1. Znamka ”CERTIFIED SHOP®” vsebuje zaupne in lastniške informacije, ki jih je razvil ponudnik.

22.2. Naročnik bo varoval zaupnost pridobljenih informacij z enako stopnjo skrbnosti, kakršno uporablja pri varovanju lastnih zaupnih in lastniških informacij, vedno pa najmanj z razumno stopnjo skrbnosti. Naročnik ne bo odstranil ali spremenil nikakršne oznake, da gre za lastniške ali zaupne informacije, s katero je znamka označena.

23. člen
23.1. Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

23.2. Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

23.3. Ponudnik in naročnik soglašata, da se za presojo vseh določb Pogodbe in teh Splošnih pogojev uporablja pravo Republike Slovenije.

23.4. Z začetkom veljave teh splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji certifikacije in vzdrževanja oznak zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA z dne 4.9.2017 s vsemi spremembami.